Hoc tập thế nào với VNEN

Tháng Tư 13, 2016 9:58 sáng
  1. hhhhh
  2. Lớp 5A có 30 học sinh. Số học sinh nữ bằng 60% số học sinh của cả lớp. Số học sinh nam của lớp 5A là:
  3. 18 học sinh           B. 40 học sinh           C. 42 học sinh     D. 12 học sinh          
  4. 6. 75% số học sinh của một trường tiểu học là 780 học sinh. Tìm số học sinh của trường đó là:
  5. Tải về
  6. DSC_0188

   A. 585 học sinh        B. 1040 học sinh        C. 104 học sinh          D. 645 học sinh       

 

pipo