duhoc

pipo

Hoc tập thế nào với VNEN

hhhhh Lớp 5A có 30 học sinh. Số học sinh nữ bằng 60% số học sinh của cả lớp. Số học sinh nam của lớp 5A là: